Aprašymas

Darbuotojų instruktavimo tvarka įmonėje

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 straipsnis įpareigoja darbdavius instruktuoti darbuotojas prieš pradedant dirbti. Šiame straipsnyje numatyta, kad darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų dirbti jam pavestą darbą įmonėje, jeigu jis neinstruktuotas ir (ar) neišmokytas saugiai jį atlikti. Darbuotojas instruktuojamas atsižvelgiant į jo darbo vietą ar atliekamą darbą, jį priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą ar darbo vietą, pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones, naujas technologijas. Be to, jeigu darbuotojui nepakanka profesinių įgūdžių ir instruktuojant suteiktų žinių, kad jis galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jo sveikatai, darbdaviui atstovaujantis asmuo arba darbdavio įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į darbuotoją veikiančius kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius, organizuoja darbuotojo mokymą darbo vietoje, įmonėje ar mokyklose, mokymo įstaigose.

Todėl kiekvienoje įmonėje turi būti nustatyta instruktavimo tvarka, o instruktavimas įforminamas instruktavimo žurnaluose.

Ši instruktavimo tvarka tinka visoms įmonėms (organizacijoms).

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Darbuotojų instruktavimo tvarkos įmonėje dokumentų paketą sudaro:

  1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų tvarka.
  2. Įvadinio darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo programa.
  3. Ne įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų registravimo kortelė.
  4. Įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo, instruktavimo tvarkos.