Aprašymas

Sutartyje turi būti nurodytas išnuomojamų patalpų adresas, kambarių ir kitokių patalpų skaičius, plotas, patalpose esanti inžinerinė (techninė) įranga, priklausiniai ir naudojimosi bendro naudojimo patalpomis sąlygos, nuomos mokesčio dydis ir šio mokesčio mokėjimo terminai, atsiskaitymų už komunalinius patarnavimus tvarka.
Nuomotojas privalo gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sudarymo metu perduoti nuomininkui gyvenamojo namo savininkų bendrijos įstatų kopiją arba kopiją kitokio dokumento, kuriame yra nustatytos bendro naudojimo patalpų priežiūros, naudojimo, išlaikymo ir kitos taisyklės. Šio dokumento kopija yra neatskiriama gyvenamosios patalpos nuomos sutarties dalis. Tačiau nuomininkas neturi teisės reikalauti nutraukti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį vien tuo pagrindu, kad nuomotojas jam neperdavė šio dokumento kopijos.
Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties objektas yra butas.
Šia sutartimi Nuomotojas perduoda Nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti butą, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.
Sutartyje numatomos gyvenamųjų patalpų nuomos sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.