Aprašymas

Incidentų tyrimo tvarkos dokumentai

Kiekvienoje įmonėje privalo būti nustatyta incidentų tyrimo tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, nuo 2014 m. gegužės 1 d. incidentas darbe tiriamas ir registruojamas įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka. Taigi, įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklėse turi būti nurodyta, kaip registruojami ir tiriami incidentai, arba pateikiama nuoroda į darbdavį atstovaujančio asmens įsakymu ar potvarkiu patvirtintą dokumentą (pvz., Incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašą), su kuriuo darbuotojai supažindinami analogiška supažindinimo su įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklėmis tvarka.

Incidentų tyrimo tvarkoje (toliau – Tvarka) turėtų būti aprašyti tokie procesai:
1. Pranešimai apie incidentą (nurodant, kas, kada ir kam turi pranešti apie įvykusį incidentą);
2. incidentų registracija (nurodant, kas registruoja incidentą, kokia informacija turėtų būti įrašyta Incidentų registracijos žurnale (toliau – Žurnalas), kur yra Žurnalas);
3. incidento tyrimo eiga (nurodant, koks incidentas tiriamas, o koks tik registruojamas, į ką tiriant turi būti atkreiptinas dėmesys);
4. tyrimo rezultatų įforminimas (jei incidentas tiriamas, surašomos incidento aplinkybės ir priežastys laisvos formos akte, jei netiriamas – tik užregistruojamas Žurnale, numatant (jei reikia) prevencijos priemones, už jų įgyvendinimą atsakingus asmenis, nurodant priemonių įvykdymo datą);
5. incidentų analizė ir prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolė (numatant konkretų laikotarpį, per kurį peržiūrimi Žurnalo įrašai ir atliekama incidentų analizė bei prevencijos priemonių įgyvendinimas).

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Incidentų tyrimo tvarkos dokumentų paketą sudaro:

  1. Įsakymas dėl incidentų darbe aplinkybių ir priežasčių tyrimo bei jų registravimo aprašo.
  2. Incidentų darbe aplinkybių ir priežasčių tyrimo bei jų registravimo aprašas.
  3.  Incidentų darbe aplinkybių ir priežasčių tyrimo bei jų registravimo metodinės rekomendacijos.
  4.  Incidentų registravimo žurnalas.