Aprašymas

Mobingo prevencijos dokumentai įmonėje

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 straipsnis ir psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai 3.5 punktas, numato, kad darbdavys turi užtikrinti saugias darbo sąlygos, įvertinti psichosocialinius rizikos veiksnius, kiek įmanoma sumažinti smurto, bauginimo, mobingo riziką įmonėje. Darbdavys privalo numatyti tvarkas, tokia politika turi būti įgyvendinama įmonėje.

Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų 3.5 punkte numatyta, kad tiriant psichosocialinius veiksnius vertinama: darbuotojų tarpusavio santykiai ir (ar) santykiai su darbdaviu ir (ar) trečiaisiais asmenimis (pavyzdžiui, kolegų ir vadovų palaikymas, konfliktai, fizinis ir psichologinis smurtas darbe).

Todėl viską įvertintus būtina paskirti atsakingą asmenį įmonėje už mobingą (bauginimą, smurtą), į kurį darbuotojai galėtų kreiptis patyrė smurtą, bauginimą ar mobingą. Tokiu asmeniu negali būti įmonės vadovas, reikia paskirti bet kurį kitą įmonės darbuotoją, jis paskiriamas atsakingu už mobingą direktoriaus įsakymu. Be to, atsakingo asmens už mobingą, į kurį gali kreiptis darbuotojai patyrė smurtą, bauginimą, viešai, darbuotojams prieinamoje vietoje turi būti pakabinti duomenys. Reikia nurodyti atsakingo asmens už mobingą vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą. Be to, visi darbuotojai turi būti supažindinami pasirašytinai.

  • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Mobingo prevencijos dokumentų paketą įmonėje sudaro:

  • Įsakymas dėl atsakingo asmens už mobingą paskyrimo.
  • Įsakymas dėl darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo įmonėje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  • Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo įmonėje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas.