Aprašymas

Nuo¬mo¬to¬jas, va¬do¬vau¬da¬ma¬sis Ša¬lių su¬si¬ta¬ri¬mu, per¬duo¬da Nuo¬mi¬nin¬kui nuo¬mos tei¬se nau¬do¬tis [skaičius] kv. m ([skaičius žodžiais] kvadratinių metrų) ben¬dro plo¬to pa¬talpas, esan¬čias [adresas] (pa-tal¬pos in¬ven¬to¬ri¬za¬ci¬jos by¬lo¬je pa¬žy¬mė¬tos in¬dek¬sais [indeksai], o pastatas – [skaičius/numeris]), ku¬rios su¬tar¬ty¬je va¬di¬na¬mos Pa¬tal¬po¬mis, Nuomotojui priklausančias nuosavybės teise.
Sutartyje numatomos nuomos sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.