Aprašymas

Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugų gavėjui šioje Sutartyje numatytas paslaugas Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutartyje numatomos paslaugų sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.