Aprašymas

Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimų dokumentai

Kiekvienas darbovietėje turi būti išrinktas darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai (nepainioti su darbų saugos specialistu). Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kiekvienoje darbo pamainoje privalo būti ne mažiau kaip vienas darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai. Darbo taryba, darbuotojų patikėtinis arba Darbo kodekso 165 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju – profesinė sąjunga įmonės darbuotojų kolektyvo susirinkime organizuoja darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimus. Jeigu įmonėje nėra darbuotojų atstovų, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimus įmonės darbuotojų kolektyvo susirinkime organizuoja darbdavys.

Taigi, kiekvienoje darbovietėje turi būti išrenkamas darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai, už šio įstatymo punkto nesilaikymą numatyta administracinė atsakomybė. Atstovo saugai ir sveikatai rinkimus turi organizuoti darbdavys.

To paties straipsnio 5 dalyje numatyta, kad atstovas saugai ir sveikatai atlieka šias funkcijas:

 • atstovauja įmonės darbuotojams komitete, dalyvauja darbdavio įgyvendinamose priemonėse darbuotojų saugai ir sveikatai įmonėje ar darbo vietose gerinti, iš jų – vertinant profesinę riziką ir įgyvendinant priemones rizikai šalinti ir (ar) mažinti;
 • dalyvauja darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui parenkant ir paskiriant darbuotojus, atsakingus už pirmosios pagalbos suteikimą, taip pat parenkant ir paskiriant darbuotojus, atsakingus už gelbėjimo darbų organizavimą, darbuotojų evakavimą galimų avarijų, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais (prieš paskirdamas tokius darbuotojus, darbdaviui atstovaujantis asmuo su darbuotojų atstovais saugai ir sveikatai konsultuojasi, juos paskyręs jiems praneša apie šių darbuotojų darbo vietas, įpareigojimus);
 • dalyvauja parenkant darbuotojams reikiamas ir tinkamas asmenines apsaugos priemones ir prižiūri, kad darbuotojai jomis naudotųsi;
 • darbuotojų atstovo pavedimu dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, profesines ligas ir incidentus;
 •  darbdaviui atstovaujančio asmens arba padalinio vadovo nurodymu operatyviai praneša darbuotojams apie kilusius ar gresiančius jiems pavojus ir nurodo priemones, kurių reikia neatidėliotinai imtis, kad būtų išvengta pavojaus, padeda darbuotojams pavojaus atveju pereiti į saugias vietas.
 • Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimų dokumentų paketą sudaro:

 1. Įsakymas dėl darbuotojų susirinkimo sušaukimo.
 2. Darbuotojų susirinkimo protokolas.
 3. Darbuotojų susirinkimo sąrašas.
 4. Įsakymas dėl darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai mokymo.
 5. Darbuotojų atstovo bei darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai teisės ir pareigos.