Aprašymas

Vykdytojas įsipareigoja suteikti Užsakovui profesijų klasifikatoriaus sąrašo sukūrimo paslaugas (toliau – Paslaugos) sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui už tinkamai suteiktas paslaugas pagal šioje sutartyje numatytą tvarką.
Sutartyje numatomos paslaugų teikimo sąlygos, terminai, kaina, šalių atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo sąlygos.