Kopėčių, lipynių, pastolių tikrinimo tvarka ir periodinis tikrinimas

Kopėčių, lipynių, pastolių reikalavimai

  • Darbas aukštyje priskiriamas prie pavojingesnių darbų, kadangi kyla rizika nukristi. Tinkamos priemonės darbams aukštyje apsaugos darbuotoją nuo galimų traumų bei darbdavį nuo nemalonumų darbuotojui susižeidus. Kopėčių, lipynių reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu “Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatuose” 2 priedo 4.1, 4.2 punktuose.
  • Šiuose punktuose nurodoma, kad laikinas darbas aukštyje būtų dirbamas saugiai – taip, kaip dirbama įprastinėmis ergonominėmis sąlygomis (ne aukštyje). Siekdamas šio tikslo, darbdaviui atstovaujantis asmuo privalo parinkti tokius darbo įrenginius, kurie geriausiai užtikrintų saugias darbo sąlygas. Pirmenybė turi būti teikiama kolektyvinėms apsaugos priemonėms, bet ne asmeninėms apsaugos priemonėms.
  • Kaip jau minėta, kopėčios, lipynės ir pastoliai turi atitikti galiojančius standartinius reikalavimus. Kopėčių ir pastolių naudojimo reikalavimus nustato standartas. Šiame standarte numatyta, kad:

Kopėčių, lipynių ir pastolių tikrinimo tvarka bei periodiškumas

Tikrinimo tvarka ir periodiškumas

Konkretaus teisės akto, kuris nustato kopėčių tikrinimo tvarką, nėra. Įsigyjant kopėčias turėtų būti pateikiamas gamintojo parengtas kopėčių naudojimo dokumentas, kuriame ir turėtų būti nurodyta kaip jas prižiūrėti, tikrinti ir kaip saugiai naudoti. Jeigu gamintojas tokios tvarkos nenumatęs, kopėčių tikrinimo tvarką nusistato pats darbdavys. Kad būtų garantuota sauga ir laikomasi esminių gamintojo nustatytų saugos reikalavimų, kopėčios turi būti vizualiai apžiūrimos prieš kiekvieną naudojimą.

Atliekant kopėčių, lipynių ir pastolių periodinio tikrinimo patikrą yra rengiami bei pildomi tokie dokumentai:

  1. Įsakymas dėl kopėčių, lipynių priežiūros ir tikrinimo tvarkos patvirtinimo.
  2. Kopėčių, lipynių patikros lapas.
  3. Kopėčių ir lipynių įrengimo, bandymo, eksploatavimo ir apskaitos tvarka.

Tokį dokumentų paketą galite įsigyti pas mus paspaudus ant nuorodos kopėčių, lipynių priežiūros ir tikrinimo tvarka.

Visų tipų kilnojamos kopėčios turi būti tikrinamos bent kartą metuose.