Kokie reikalavimai keliami ugnies darbų atlikimui?

Ugnies darbus apibrėžia ir reikalavimus jiems nustato Bendrujų gaisrinės saugos taisyklių 5-asis skirsnis.

Ugnies darbais laikomos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba medžiagos įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą. Tai gali būti metalų suvirinimas elektra arba dujomis, darbai su lituojamąją lempa ir pan.

Reikalavimai ugnies darbams

 • turi būti jos vadovo patvirtinta instrukcija, nustatanti ugnies darbų atlikimo tvarką;
 • jeigu numatytos laikinos ugnies darbų atlikimo vietos, jos turi būti patvirtintos vadovo;
 • leidimai ugniems darbams turi būti išduoti vadovo;
 • leidimai nereikalingi tiems darbuotojams, kurių sąrašas sudarytas ir patvirtintas vadovo.

 

Kokie dokumentai reikalingi atliekant ugnies darbus?

 1. Įsakymas dėl instrukcijos patvirtinmo, kuri nustato ugnies darbų atlikimo tvarką.
 2. Jeigu numatomos laikinos ugnies darbų atlikimo vietos, turi būti įsakymas ir vietų sąrašas, kuriose galima atlikti ugnies darbus.
 3. Įsakymas ir darbuotojų sąrašas, kuriems suteikiama teisė atlikti ugnies darbus nuolatos (Jiems nereikalinga išduoti leidimus atlikti ugnies darbus).
 4. Jeigu asmenys atlieka ugnies darbus, kurie neįtraukti sąrašą, kurie gali atlikti ugnies darbus be leidimo, turi būti jiems išduoti leidimai atlikti ugnies darbus.

 

Kas yra draudžiama atliekant ugnies darbus?

Atliekant ugnies darbus, draudžiama:

 • dirbti techniškai netvarkinga įranga ir aparatūra;
 •  suvirinti, pjauti ar lituoti neseniai nudažytas ir neišdžiūvusias konstrukcijas ir gaminius;
 • naudotis tepalu, riebalais, benzinu ar kitais degiais skysčiais suteptais drabužiais ir pirštinėmis;
 • remontuoti komunikacijas, aparatus, turinčius slėgio ar elektros įtampos, pripildytus ypač degių, labai degių ir degių skysčių bei toksiškų medžiagų.

 

Atliekant ugnies darbus dujomis, draudžiama:

 • užlaužti, persukti, tarpusavyje keisti ir naudoti ilgesnes kaip 30 m žarnas;
 • naudotis neveikiančiais, techniškai nesutvarkytais suvirinimo įrangos matavimo prietaisais ir apsauginiais slėgio vožtuvais;
 • naudoti nesandarias ir nepatikimai prie aparatų ir dujų balionų pritvirtintas žarnas;
 • laikyti balionus horizontalioje padėtyje;
 • dirbti nesužymėtomis žarnomis;

 

Atliekant ugnies darbus rezervuare, būtina:

 •  rezervuarą, kuriame bus atliekami ugnies darbai, ištuštinti ir aklėmis atjungti nuo visų vamzdynų;
 • sudaryti aklių išdėstymo schemą ir ją pridėti prie leidimo atlikti ugnies darbus;
 • išvalyti naftos produktų atliekas ir nuosėdas;
 •  rezervuarą išplauti, išgarinti kaitriuoju garu ir išvėdinti;
 • pylimo viduje sandariai uždaryti kanalizacijos (nuotekų) šulinius, jų dangčius užpilti ne plonesniu kaip 0,1 m smėlio sluoksniu;
 • nutraukti pripildymo operacijas rezervuarų grupėje, esančioje viename pylime;
 • nedegiu audeklu uždengti gretimų rezervuarų ir vamzdynų sklendes, vandentiekio, kanalizacijos (nuotekų) sklendžių mazgus (kad neužsidegtų naftos produktų garai).

 

Atliekant ugnies darbus perpylimo estakadose, būtina:

 • nutraukti perpylimo operacijas ir sandariai uždaryti visas sklendes;
 •  iš perpylimo aikštelių arba geležinkelio estakadų pašalinti cisternas;
 •  pašalinti ypač degių, labai degių ir degių skysčių nuotėkį, nuvalyti perpylimo aikšteles, geležinkelio estakadas, vamzdynų paviršių, kanalizacijos (nuotekų) latakų ir įlajų paviršių;
 •  sandariai uždaryti pramoninės, lietaus kanalizacijos šulinius, įlajas, esančias 20 m spinduliu nuo darbų vietos, o jų dangčius užpilti ne plonesniu kaip 0,1 m smėlio sluoksniu.