Nuo 2022 m. birželio 21 d. keičiasi Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės.

Pagrindiniai pakeitimai palengvina ūkio subjektų padėtį, kadangi Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai tūrės aiškiai bei nedviprasmiškai nurodyti nustatytus trūkumus. Taip pat leisti susipažinti su surinkta medžiaga ir teikti paaiškinimus.

Pagrindiniai pakeitimai nuo 2022 m. birželio 21 d.

Jeigu planinio ar neplaninio patikrinimo metu buvo nustatyta teisės aktų pažeidimų, dėl kurių surašytas reikalavimas juos pašalinti, jame Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluojama pažeidimo esmė, nurodant, kokiais įrodymais, faktinėmis aplinkybėmis tai grindžiama:

 • 1) Aprašant pažeidimą jis turi atitikti kontrolinio (-ių) klausimyno (-ų), pagal kurį (-iuos) buvo atliktas patikrinimas, klausimą (temą, sritį).
 • 2) Nustatytas pažeidimas turi būti aprašytas trumpai ir dalykiškai, nurodant, kaip jis yra padarytas.
 • 3) Aprašant nustatytą pažeidimą privalu laikytis principo, kad būtų aišku, kada, kur, kas ir kokią veiką vykdė (nevykdė), pažeisdamas teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 • 4) Nurodyti pažeidimai turi atitikti teisės aktų reikalavimus ir formuluojami pagal jų nuostatas.
 • 5) Aprašius pažeidimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, privalu nurodyti pažeidimo priežastinį ryšį su darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens pareigų, nurodytų Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, nevykdymu.
 • 6) Vengti pažeidimo nepagrįsto skaidymo į atskirus punktus ir formuluoti atskirus pažeidimų aprašymus faktiškai tam pačiam pažeidimui šalinti.
 • 7) Prieš paskiriant pažeidimų pašalinimo terminus būtina juos aptarti su ūkio subjekto vadovu, įvertinant realias ūkio subjekto vadovo galimybes pašalinti pažeidimus.
 • 8) Nurodant pažeidimų pašalinimo terminus nevartoti sąvokų „nedelsiant“, „pastoviai“, „nuolat“ ir kitokių žodinių nuorodų. Pažeidimo pašalinimo terminas nurodomas data (metai, mėnuo, diena).
 • 9) Reikalavime nurodytų pažeidimų pašalinimo terminas (-ai) negali būti trumpesnis (- i) negu tikėtinas jo įteikimo adresatui terminas.
 • 10) Jeigu nustačius pažeidimą (-us), yra stabdomi darbai ar/ir surašomas administracinių nusižengimų, Lietuvos Respublikos užimtumo ar/ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimų protokolas. Kartoti pažeidimo reikalavime nereikia, išskyrus tuos atvejus, kai yra siekiama nustatytų pažeidimų pašalinimo.
 • 11) Po kiekvieno pažeidimo aprašymo turi būti nurodyta, koks teisės aktas, jo straipsnis, dalis, punktas, papunktis šia veika yra pažeistas. Teikiant pirmenybę Lietuvos Respublikos darbo kodeksui, Lietuvos Respublikos įstatymams bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams.“.

Ūkio subjektas, kurio atžvilgiu pradėtas poveikio priemonės taikymo procesas, turi teisę galimo pažeidimo nagrinėjimo metu susipažinti su surinkta medžiaga. Taip pat pateikti įrodymus, duoti paaiškinimus raštu ar žodžiu, teikti prašymus. Jam suteikiama pakankamai laiko įrodymams pateikti ir paaiškinimams duoti.“.