Kas yra laikoma nelegaliu darbu?

Pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 straipsnį nelegaliu darbu yra laikoma, kai darbdavys nesudaro rašytinės sutarties su darbuotoju arba sudaręs darbo sutartį apie tai neperduoda informacijos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai mažiausiai prieš vieną darbo dieną. Nelegaliu darbu taip pat laikoma, kai trečiosios šalies pilietis įdarbinamas pažeidžiant įdarbinimo teisės aktus.

Nelegaliu darbu laikomos fizinio asmens (darbuotojo) pavaldžiai kitam asmeniui (darbdaviui) ir jo naudai atlygintinai atliekamos darbo funkcijos, kai:

 • 1) darbdavys nesudaro darbo sutarties raštu arba nepraneša Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinei įstaigai mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki darbo pradžios apie darbuotojo priėmimą į darbą;
 • 2) dirba trečiosios šalies pilietis, įdarbintas nesilaikant norminių teisės aktų, reglamentuojančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą, nustatytos tvarkos.

Nelegalaus darbo pavyzdžiai:

 • 1. Darbdavys su darbuotoju sudarė raštu darbo sutartį ir laiku nepranešė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinei įstaigai arba pranešė tą pačią dieną, kai darbuotojas pradėjo dirbti.
 • 2. Darbdavys nesudarė raštu darbo sutarties ir darbuotojas dirbo pas darbdavį.
 • 3. Darbdavys pasirašė darbo sutartį, pranešė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinei įstaigai, tačiau įdarbino trečiosios valstybės pilietį ir nesilaikė visų įdarbinimo reikalavimų.

 

Kokios sankcijos gresia už nelegalų darbą?

 

Darbuotojui

 • Darbuotojas dirbantis nelegaliai (nepainioti, kai asmuo dirba savarankiškai)  negali būti nubaustas. Įstatymai ir kiti teisės aktai atsakomybės už tai, kad asmuo dirbo nelegaliai nėra numatyta.

Darbdaviui

Darbdaviui gali būti taikomos įvairios atsakomybės rūšys.

Baudžiamoji atsakomybė

Baudžiamoji atsakomybė darbdaviui numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 292-1 str.

 • 1. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, versliškai įdarbinęs Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančius trečiųjų šalių piliečius arba įdarbinęs penkis ar daugiau Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių, arba įdarbinęs Lietuvos Respublikoje nelegaliai esantį trečiųjų šalių pilietį ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis, arba įdarbinęs Lietuvos Respublikoje nelegaliai esantį trečiųjų šalių nepilnametį pilietį,
 • baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
 • 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Bauda gali būti taikoma nuo 50 iki 2 000 MGL dydžio (t. y. nuo 2500 Eur iki 100 000 Eur).

Administracinė atsakomybė

Administracinė atsakomybė darbdaviui numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 str.

 • 1. Nelegalus darbas
 • užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių eurų.
 • 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Kiti įpareigojimai už nelegalų darbą

Užimtumo įstatyme institucijai, vykdančiai nelegalaus darbo kontrolę, nustatyta teisė ne tik skirti administracinę nuobaudą – piniginę baudą darbdaviui (nuo 868 iki 2 896 eurų už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį, už pakartotinumą per pastaruosius 2 metus – nuo 2 896 iki 5 792 eurų už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį), bet įpareigoti jį:

 • jeigu darbo santykiai nėra pasibaigę, sudaryti su nelegaliai dirbusiu asmeniu darbo sutartį raštu ir pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinei įstaigai, kad darbo sutartis sudaryta ir darbuotojas priimtas į darbą;
 • sumokėti nelegaliai dirbusiam asmeniui sulygtą atlyginimą už darbą, išskyrus atvejį, kai šis atlyginimas buvo sumokėtas.