Aprašymas

Saugos ir sveikatos ženklų naudojimo tvarka įmonėje

Kiekvienas darbdavys pagal teisės aktus turi užtikrinti saugias darbo sąlygos darbovietėje. Darbdaviai yra įpareigoti ženklinti darbo vietoje esančias pavojingas zonas, evakavimo kelius, gaisrinės saugos ir kt., vietas. Tai reglamentuoja Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos parengtas įsakymas “Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo įmonėje”. Šiame teisės numatyti minimalūs reikalavimai saugos ir (arba) sveikatos apsaugos ženklams ir jų naudojimui darbovietėse, ženklų reikšmę, formą, spalvas, taip pat darbdavių pareigas, įrengiant juos darbovietėse.

Šiame teisės akte numatyta pagrindinės pareigos darbdaviui:

 • Darbdaviai privalo įrengti saugos ir sveikatos apsaugos ženklus pagal šių nuostatų reikalavimus ten, kur neįmanoma išvengti rizikos arba pakankamai ją sumažinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis, darbo organizavimo metodais, būdais.
 • Darbdaviai atsižvelgia į rizikos vertinimą, nustatytą Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymu ir kitais teisės aktais, ir, kur reikia, įrengia saugos ir sveikatos apsaugos ženklus.
 • Darbuotojai ir jų atstovai informuojami apie saugos ir sveikatos apsaugos ženklinimą darbovietėje saugos ir sveikatos darbe teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Darbdaviai privalo apmokyti ir instruktuoti darbuotojus apie saugos ir sveikatos apsaugos ženklų taikymą darbovietėje.
 • Mokymo metu turi būti gerai išaiškinta ženklų reikšmė, visų pirma jų žodinės informacijos prasmė, taip pat kaip elgtis paprastais bei ypatingais atvejais.
 • Darbuotojai arba jų atstovai konsultuojami ir dalyvauja sprendžiant darboviečių ženklinimo klausimus.
 • Įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka darbdaviai gali priimti ir taikyti griežtesnius negu išdėstyti šiuose nuostatuose reikalavimus, garantuojančius geresnę darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, ypač atsižvelgiant į techninę pažangą.

Todėl yra labai svarbu nusistatyti saugos ir sveikatos ženklų naudojimo tvarką įmonėje. Mūsų parengti saugos ir sveikatos ženklų naudojimo tvarkos dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, yra nuolatos atnaujinami.

 • Dokumentai yra tinkami visoms įmonėms (organizacijoms). Visi dokumentai parengti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dokumentai yra koreguotino formato (.docx). Dokumentuose reikės atlikti tik šiuos pakeitimus 1. Įmonės pavadinimą, kodą, adresą. 2. Įmonės vadovo vardą, pavardę. 3. Datą.

Dokumentų paketą “Saugos ir sveikatos ženklų naudojimo tvarka” sudaro:

 1. Darbuotojų, susipažinusių su saugos ir sveikatos apsaugos ženklų taikymu darbovietėje sąrašo forma.
 2. Įsakymas dėl darbuotojų supažindinimo su saugos ir sveikatos apsaugos ženklų taikymo darbovietėje.
 3. Teisės aktas “Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų”.
 4. Įsakymu patvirtintas darbų saugos ir sveikatos ženklai:
 • Evakuacijos krypties saugos ir sveikatos ženklai.
 • Gaisrinės įrangos saugos ir sveikatos ženklai.
 • Informaciniai  saugos ir sveikatos ženklai.
 • Draudžiamieji saugos ir sveikatos ženklai.
 • Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai.