Aprašymas

Kukurūzų traiškytoju DSSI (darbų saugos ir sveikatos instrukcija) yra skirta įvardinti darbo aplinkoje esamus ir galimus rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai veiksnius, nurodant saugius darbo metodus ir veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti darbuotojų ir kitų asmenų sveikatą bei gyvybę. Kukurūzų traiškytoju DSSI (darbų saugos ir sveikatos instrukcija) sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
Kukurūzų traiškytoju DSSI (darbų saugos ir sveikatos instrukcija) yra sudaryta iš šių dalių:

1. Bendroji dalis

• Nurodoma darbuotojo kvalifikacija, kompetencija, asmens higienos reikalavimai, atsakomybė už instrukcijos nevykdymą ir pan.

2. Profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio

• Apibrėžiami darbuotojui pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, esantys ar galintys pasireikšti jo darbo aplinkoje, jų galimas poveikis sveikatai, ribiniai dydžiai.

3. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią

• Nurodoma, kokius veiksmus darbuotojas turi atlikti pasiruošiant darbui.

4. Darbuotojo veiksmai darbo metu

• Nusakomi saugūs darbo metodai, darbo ir darbų saugos priemonių naudojimo tvarka, darbo vietos priežiūra.

5. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais

• Apibrėžiami darbuotojo veiksmai nelaimingo atsitikimo atvejais, susidarius avarinei ar kitai ypatingai situacijai, įvykus incidentui, avarijai.

6. Darbuotojo veiksmai baigus darbą

• Nurodo darbo priemonių išjungimo, sustabdymo, palikimo, valymo, tepimo, darbo vietos sutvarkymo ir pan. tvarką.