Aprašymas

Bibliotekos vedėjo pareiginiai nuostatai, šiame dokumente apibrėžiamos pagrindinės darbuotojo pareigos, darbo funkcijos, reikalavimai darbuotojui. Pareiginiai nuostatai apsaugo tiek darbdavį, tiek darbuotoją, kadangi juose yra aiškiai reglamentuojama, kokios yra darbuotojo funkcijos, jų apimtis bei atsakomybė už šių funkcijų pažeidimus. Todėl pareiginiai nuostatai įneša aiškumo tiek darbuotojui, tiek darbdaviui.
Bibliotekos vedėjo pareiginiai nuostatai yra sudaryti iš šių dalių:
1. Bendrieji reikalavimai
Šioje pareiginių nuostatų dalyje yra nurodomi sveikatos, amžiaus, išsilavinimo, darbo stažo reikalavimai darbuotojui.
2. Darbuotojo pareigos
Šioje dalyje aprašomos darbuotojo pareigos, kokias darbo funkcijas turės atlikti darbuotojas ir kokių darbo funkcijų atlikimo galės reikalauti darbdavys iš darbuotojo.
3. Kvalifikaciniai reikalavimai
Šioje dalyje aprašoma darbuotojo kvalifikacijos reikalavimai, ką darbuotojas turi žinoti, mokėti, išmanyti ir nurodomi reikalavimai, konkrečiam darbui atlikti.
4. Darbuotojo teisės
Šioje pareiginių nuostatų dalyje yra aprašomos darbuotojo teisės pagal LR darbo kodeksą, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą bei kitus LR teisės aktus.
5. Darbuotojo atsakomybė
Nurodoma galima atsakomybė darbuotojui už šių pareiginių nuostatų, kitų darbų saugos ir sveikatos instrukcijų bei LR įstatymų reikalavimų nesilaikymą.